MATERI WAWANCARA SUNDA


Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja,
bahasasunda.id
mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar
MATERI WAWANCARA SUNDA
yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring
di sekolah kita
supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.

Selamat belaja
rMATERI WAWANCARA SUNDA
.


MATERI WAWANCARA SUNDA

MATERI WAWANCARA SUNDA

MATERI WAWANCARA SUNDA
MATERI WAWANCARA SUNDA


A. MATERI WAWANCARA SUNDA

Wawancara téh dina basa inggris disebutna
interview,
 asal tina kecapinter (antara lolongrang )
jeung
view ( paniten panempo )
. Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun
kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebutvideo conference.


B. STRUKTUR WAWANCARA

a. Bubuka
Bubuka dina wawancara gunana pikeun
ngarahkeun naon-naon nu rék didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara.
bubuka téh perlu pikeun nyiptakeun hubungan abu hadé antara nu ngawawancara jeung narasumberna.

b. Eusi

Bagian eusi téh
poko tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung méré tanggapan, nanya jeung ngajawab. Cindekna, duanana keur aya dina inti kagiatan kalawan maksud jeung ugeran wawancara anu geus dijangjikeun ti anggalna.

c. Panutup

Ieu tahap téh mangrupa kagiatan
nyindekeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko-pokoan, tuluy diterangkeun éta hasil wawancara téh bakal dikumahakeun.


C. TATAKRAMA BASA

Dina prosés ngawawancara téh basa anu dipaké ilaharna maké
ragam lemes atawa hormat.
Maksudna pikeun ngajénan atawa ngahormat ka nu diwawancara. Dina laporan hasil wawancara wangun narasi mah umumna maké basa
loma jeung basa hormat. Basa loma dipakéna pikeun narasi, ari basa hormat dipaké dina unggelan cutatan kalimah langsung ti narasumberna.


D. KAGIATAN WAWANCARA

Kagiatan wawancara téh bisa lumangsung upama rarancangna geus ditataharkeun jeung disusun. Aya tilu tahap dina ngalaksanakeun wawancara téh, nyaéta
tatahar, ngalaksanakeun wawancara, jeung nyusun laporan wawancara.


1. Tatahar

Prosés tatahar saméméh ngawawancara téh umumna ngawengku tilu kagiatan, nyaéta nangtukeun
téma, nangtukeun narasumber, jeung nyusun daptar pananya.

a. Nangtukeun Tema

Nangtukeun heula téma atawa poko pasualan anu rék jadi bahan wawancara.
téma anu bisa dipilih téh réa pisan, upamana téma pendidikan, lingkungan hirup, pakasaban, kalangenan atawa pangaresep, jeung réa-réa deui.

Nangtukeun tema teh bisa ogé diluyukeun jeung kajadian atawa waktu anu keur lumangsung upamana dina bulan Ramadan témana bisa “pasantren kilat”, “ngabuburit”, jsb

b. Nangtukeun Narasumber

Nangtukeun narasumber téh tangtuna kudu merenah. Saha-saha nu rék dijadikeun narasumber téh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rék ditanyakeun.
Ari narasumber téh kudu jalma anu pangnyahona kana téma atawa poko pasualan. Upamana baé jalma anu ngalaman langsung, saurang ahli dina widang nu tangtu, pajabat anu mancén tugas, jrrd

Minangka contona, upama dina téma ngeunaan “dagang di pasar tradisional”, anu bisa dijadikeun narasumberna nyaéta padagang di pasar tradisional.

Dina waktu nangtukeun narasumber, hidep ogé bisa sakalian nangtukeun média pikeun wawancara. Upama rék ngalaksanakeun wawancara kalayan langsung tepung jeung narasumberna atawa teu langsung, upamana maké télépon, surat, émail, videocall, jeung média séjénna.

c. Nyusun Daptar Pananya

hasil wawancara téh gumantung kana kaparigelan anu ngawawancarana, utamana dina nyieun jeung ngajukeun pananya anu merenah. Ari pananya téh kudu
dumasar kana téma anu geus ditangtukeun.


Hidep bisa nanyakeun rupa-rupa hal nu aya hubunganana jeung katerangan anu dibutuhkeun. Upamana baé kasangtukang, tujuan, wangenan, léngkah-léngkah, mangpaat, hasil, harepan, jeung saran. Daptar pananya téh hadéna dumasar kana unsur berita
5W +1H
nyaéta what (naon), who (saha), where (di mana), when (iraha), why (naha), jeung how (kumaha).


2. Ngalaksanakeun Wawancara

Upama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun kalawan lengkep, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahap wawancara.

a. Jelaskuen heula
identitas diri
jeung sebutkeun tujuan hidep ngawawancara
b. Mawa
buku catetan, alat tulis, atawa alat pangrekam
dina waktu wawancara
c. Mimitian wawancara ku
pananya anu basajan/énténg
jeung sipatna umum.
d.
Regepkeun
pamanggih jeung informasina kalawan daria.
e. Singkahan
pananya anu bulat-beulit. hadena mah kana inti nu rék ditanyakeun
f.
Ajenan pituduh jeung sarat ti narasumber, upamana “of the record” (rasiah), “no comment” (moal ngajawab)
g. Tembongkeun
kesan anu hadé
sanggeus ngawawancara narasumber. ulah poho pikeun amitan, sasadu tuluy nganuhunkeun.


E. NYUSUN LAPORAN WAWANCARA

Sanggeus ngalaksanakeun wawancara ka saurang narasumber, hasilna téh bisa dijieun laporan. Wangun laporan wawancara téh bisa disusun dina
wangun dialog (tanya-jawab) atawa wangun narasi.

1. Wangun Dialog

Pikeun nulis laporan hasil wawancara dina wangun dialog (tanya-jawab), hidep kari
nuliskeun deui
unggal pananya jeung jawabanana kalawan lengkep. hidep kudu inget yén pananya anu lengkep kudu
ngandung unsur 5W + 1H.

2. Wangun Narasi

Nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi téh maké téhnik carita atawa kalimah pedaran. Carana nyaéta ku
ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung
bagian inti tina wawancara.


LATIHAN 1

 1. Naon ari wawancara téh?
 2. Bubuka dina wawancara téh gunana pikeun?
 3. Kumaha tahapan eusi dina wawancara?
 4. Jéntrékeun Bagian panutup dina wawancara!
 5. Dina wawancara ilaharna make ragam basa naon?
 6. Jéntrékeun tahapan tatahar dina ngawawancara?
 7. Saupama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahapan wawancara nyaéta?
 8. Naon ari nyusun laporan dina wangun dialog téh?
 9. Naon ari nyusun laporan dina wangun narasi téh?
 10. Teangan kecap-kecap anu teu dipikaharti dina ieu matéri! Tuluy téangan hartina dina kamus!


CONTO WAWANCARA

Hasil Wawancara
Ngeunaan Bahaya Narkoba jeung Hiv


(Laporan disusun wangun tanya jawab)

Nu Nanya
: “Pa, punten abdi badé nyuhunkeun katerangan, kintenkinten naon baé masalah anu dipayunan ku pamaréntah akibat tina narkoba téh?”

Narasumber
: “Kiwari narkoba mémang jadi masalah, lain baé keur pamaréntah, tapi keur sakumna masarakat, ogé lain ukur di Indonesia, tapi di unggal nagara di sakuliah dunya. Ari nu jadi sababna narkoba téh bisa ngaruksak mental bangsa, utamana barudak ngora.”

Nu nanya
: “Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari téh Pa?”

Narasumber
: “Justru éta kaayaanana geus matak pikahariwangeun. Nu nyalahgunakeun narkoba ti taun ka taun téh lain ngurangan, geuning kalah ngaronjat. Tah ieu téh pagawéan anu beurat pikeun pamaréntah mah .”

Nu Nanya
: “naon waé anu karandapan ku jalma anu ngagunakeun narkoba téh, Pa?”

Narasumber
: “Sakur nu nyalahgunakeun narkoba, utamana nu ngagunakeun jarum suntik, baris nimbulkeun masalah séjénna, salasahijina nyebarna virus HIV.”

Nu Nanya
: “Kinten-kinten naon nu nyababkeun éta jalma wani-wani ngagunakeun narkoba?”

Narasumber
: “Ari nu jadi sababna mah rupa-rupa, aya faktor psikologis, biologis, sosial, katut spiritual saperti kurangna bingbingan atikan agama. Lamun jalma nu geus katagihan sok hésé ngeureunkeunana. Matak urang ulah sakali-kali kumawani ngagunakeun narkoba, lamun geus katagihan mah hésé ubarana.”

Nu Nanya
: “Kumaha sangkan ieu kasus narkoba téh teu nerekab ka generasi ngora?”

Narasumber
: “Sangkan ieu masalah téh teu nerekab, perlu diihtiaran kalawan soson-soson, di antarana ku cara ngalibetkeun pamaréntah, LSM, kaasup ogé média massa, jeung pusat réhabilitas HIV/AIDS.”

Nu Nanya
: “Tarékah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?”

Narasumber
: “Anu leuwih utama mah dijaga timimiti lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora dididik ku atikan agama sangkan pengkuh kaimanannana. Salian ti éta, méré nyaho sangkan barudak apal yén narkoba téh barang haram anu dilarang ku agama jeung pamaréntah. Sabab bakal ngaruksak méntal jeung runtuhna nagara.

Nu Nanya
: “Naha tina narkoba tiasa ngaruntuhkeun nagara?”

Narasumber
: “Nya muhun, pan narkoba mah bisa ngaruksak pisik jeung méntal. Awak ruksak, pikiran kaganggu, teu bisa konséntrasi, da pikiranana pinuh ku lamunan nu teu pararuguh. Tah lamun generasi ngora geus kitu, saha anu baris ngolah nagara? Antukna nagara moal aya nu maliré. Tah ieu pisan anu dipikahariwang ku sakumna masarakat Indonesia téh.”MATERI WAWANCARA SUNDA

LATIHAN 2

Sabada maca pedaran jeung conto laporan wawancara di luhur pék pigawé ieu pancén di handap!

 1. Anu ditanyakeun ka petugas HIV di luhur téh ngawengku pertanyaan model 5 W jeung 1H. Pék ku hidep paluruh mana anu kaasup (what, who, where, which, when, jeung How)!
  what (naon) : ………
  where (dimana) : ………
  when (iraha) : ………
  who (saha) : ………
  why (naha) : ………
  how (kumaha) : ………

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai
MATERI WAWANCARA SUNDA
lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM


FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


TIKTOK

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian.
Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WAWANCARA SUNDA

 1. STRUKTUR WAWANCARA
  Sebuah. pembukaan
  Pendahuluan dalam wawancara berguna untuk mengarahkan apa yang ingin Anda diskusikan, dan apa yang akan dilakukan dalam wawancara, pendahuluan diperlukan untuk menciptakan hubungan abu-abu yang baik antara pewawancara dan sumber.
  b. volume
  Bagian konten adalah subjek wawancara. Pada tahap ini pewawancara dan narasumber mewawancarai satu sama lain dan memberikan umpan balik, bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang pasti, keduanya merupakan inti dari kegiatan dengan maksud dan tujuan wawancara yang telah dijanjikan sejak awal.
  c. penutup
  Tahap ini adalah kegiatan meringkas dan menutup wawancara. Di sampul, setelah wawancara sudah cukup dan telah mencatat atau meringkas isi topik, kemudian menjelaskan bahwa hasil wawancara harus diinginkan.
 2. PERILAKU BAHASA
  Dalam proses wawancara adalah bahasa yang digunakan biasanya menggunakan cara yang lembut atau hormat. Itu untuk menghormati atau menghormati orang yang diwawancarai. Dalam laporan hasil wawancara, bentuk narasi saya umumnya menggunakan bahasa yang sopan dan sopan. Bahasa umum digunakan untuk narasi, bahasa hormat digunakan dalam berbagai kutipan langsung dari sumbernya.
 3. KEGIATAN WAWANCARA
  Kegiatan wawancara dimungkinkan jika desain telah diperbarui dan disiapkan. Ada tiga tahap dalam melakukan wawancara, yaitu, mempersiapkan, melakukan wawancara, dan menyusun laporan wawancara.
 4. Tatahar
  Proses persiapan pra-wawancara umumnya melibatkan tiga kegiatan, yaitu mengidentifikasi tema, mengidentifikasi sumber, dan menyusun daftar pertanyaan.
  Sebuah. Tentukan Tema
  Pertama-tama tentukan tema atau pokok pembicaraan. Ada banyak tema untuk dipilih, seperti pendidikan, lingkungan, pekerjaan, hobi, dan banyak lagi.
  Penentuan temanya juga bisa disesuaikan dengan peristiwa atau waktu yang terjadi misalnya di bulan Ramadhan temanya bisa “pondok pesantren”, “putih”, dll.
  b. Identifikasi Sumbernya
  Mengidentifikasi sumber adalah suatu keharusan. Siapa pun yang ingin menjadi sumber daya akan menjadi dasar untuk apa pun yang ingin Anda tanyakan. Sumber informasinya adalah orang yang akrab dengan tema atau materi pelajaran. Misalnya, orang yang memiliki pengalaman langsung, ahli dalam bidang tertentu, pejabat yang pensiun dari tugas, jrrd

Sebagai contoh, jika bertema “berdagang di pasar tradisional”, sumbernya bisa menjadi pedagang di pasar tradisional.

Pada saat mengidentifikasi sumber, hidep juga terkadang dapat menentukan media untuk wawancara. Jika Anda ingin melakukan wawancara langsung dengan pembicara atau tidak langsung, misalnya menggunakan telepon, surat, email, panggilan video, dan media lainnya.

c. Kompilasi Daftar Pertanyaan
Hidep dapat menanyakan berbagai hal terkait informasi yang dibutuhkan. Misalnya, latar belakang, tujuan, ingatan, langkah, manfaat, hasil, harapan, dan sarannya. Daftar pertanyaan terbaik berdasarkan elemen berita 5W + 1H

 1. Melakukan Wawancara
  Jika kegiatan persiapan telah dilakukan sepenuhnya, maka hidep kemudian dapat melakukan tahap wawancara.
 2. Jelaskan dulu identitas Anda dan sebutkan tujuan wawancara
 3. Bawalah buku catatan, alat tulis, atau alat perekam pada saat wawancara
 4. Mulai wawancara dengan pertanyaan sederhana / jelas dan bersifat umum.
 5. Nikmati ide dan informasi dengan Daria.
 6. Singkatan bulat dan bulat. Hadena saya ke inti yang ingin Anda tanyakan
 7. Menghormati pedoman dan persyaratan dari sumber, seperti “catatan” (rahasia), “tidak ada komentar” (tidak akan menjawab)
 8. Tunjukkan kesan yang lebih baik setelah mewawancarai sumber. jangan lupa ke amitan, sasadu lalu panggil.
 9. MEMBUAT LAPORAN WAWANCARA
  Setelah melakukan wawancara dengan sumber, hasilnya dapat dibuat menjadi laporan. Formulir laporan wawancara dapat disiapkan dalam bentuk dialog (tanya-jawab) atau bentuk naratif.
 10. Formulir Dialog
  Untuk menulis laporan hasil wawancara dalam bentuk dialog (tanya-jawab), hidep kari menulis ulang setiap pertanyaan dan menjawab secara lengkap. hidep harus ingat bahwa pertanyaan lengkap harus mengandung elemen 5W + 1H.
 11. Bentuk NArasi
  Memasukkan hasil wawancara dalam bentuk narasi kalimat menggunakan teknik cerita atau kalimat deskriptif. Kuncinya adalah mengubah kalimat secara langsung menjadi bentuk tidak langsung dari bagian inti wawancara.

Hasil Wawancara
Tentang Bahaya Narkoba dan Hiv
(Laporan disiapkan dalam bentuk tanya jawab)

Pertanyaan: Ayah, tolong saya minta penjelasannya, kintenkinten
masalah yang didahului oleh pemerintah
Apa konsekuensi dari narkoba? ”
Sumber: “Saat ini narkoba menjadi masalah, bukan untuk manusia
pemerintah, tetapi untuk seluruh masyarakat, juga tidak hanya
di Indonesia, tetapi di setiap negara di dunia.
Hari itu adalah mengapa narkoba sangat merusak mental
bangsa, terutama anak kecil. “
Pertanyaan: Bagaimana kondisi pengguna narkoba di
Masa depan adalah Ayah? “
Sumber: “Justru situasinya mengkhawatirkan.
Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun adalah hal lain
berkurang, tapi kalah bertambah. Jadi ini pekerjaan
itu berat bagi pemerintah saya. “
Pertanyaan: Apa pun yang terjadi pada orang yang menggunakannya
Apa obatnya, Ayah? ”
Sumber: “Siapapun yang menyalahgunakan narkoba, terutama yang
menggunakan jarum suntik, akan menimbulkan masalah
lainnya, salah satunya adalah penyebaran virus HIV. “
Pertanyaan: Mungkin apa yang membuat orang itu berani
menggunakan narkoba? ”
Sumber: “Alasannya bermacam-macam, ada faktor psikologis,
biologis, sosial, dan spiritual seperti kekurangan
kebingungan pendidikan agama. Jika orang tersebut kecanduan
selalu sulit dihentikan. Jangan sekali-kali
berani menggunakan narkoba, jika Anda kecanduan
sulit untuk disembuhkan. “
Pertanyaan: Bagaimana agar kasus narkoba ini tidak menyebar
generasi muda? “
Sumber: “Agar masalah ini tidak menyebar, perlu ditangani
dengan lapisan, di antaranya melalui keterlibatan
pemerintah, LSM, termasuk media massa, dan pusat
Rehabilitasi HIV / AIDS. “
Pertanyaan: Apa cara terbaik untuk membuat orang istimewa
Generasi muda tidak terlibat dalam narkoba? “
Sumber: “Yang terpenting adalah menjaga lingkungan sejak awal
keluarga. Anak-anak sebagai generasi muda dididik oleh
pendidikan agama membuat keyakinannya teguh. Sebagai tambahannya
artinya, memberi tahu anak-anak bahwa narkoba itu
Barang ilegal dilarang oleh agama dan pemerintah.
Karena itu akan merusak mental dan meruntuhkan negara.
Pertanyaan: Dapatkah narkoba merusak negara?
Sumber: “Wah, wadah obat saya bisa merusak tubuh
dan mental. Tubuh rusak, pikiran terganggu, tidak mampu
konsentrasi, dan pikirannya penuh dengan fantasi yang bukan
pararuguh. Jadi kalau generasi mudanya begitu, siapa itu
akan memproses negara? Akhirnya negara itu tidak akan diabaikan.
Jadi ini sangat dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat
Indonesia. ”