1 3 5 7 9 11

Alumnice.co – 1 3 5 7 9 11

Hãy nhập câu hỏi của bạn, dhn.edu.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Cho dãy số 1 3 5 7

cho dãy số:1;3;5;7;9;…….

a) viết thêm 3 chữ số vào đây

b)tìm số thứ 95 của dãy số trên

Đọc tiếp…

bấm vào chữ 0 đúng sẽ ra câu trả lời

Bài 5. Cho dãy số 1; 3; 9; 27

a. Viết tiếp vào dãy 3 số hạng.

b. Biết dãy trên có 20 số hạng. Tìm số hạng thứ 20 của dãy.

c. Tính tổng tất cả các số hạng của dãy đó.

Đọc tiếp…

a , cho dãy số lẻ liên tiếp : 1 ; 3; 5; 7 ; 9 ; … ; x.

Tìm x để số chữ số của dãy tăng gấp 4 lần số các số của dãy.

b,Tìm số có 2 chữ số , biết răng nếu viết thêm vào bên trái và bên phải số đó một chữ số 2 ta được một số có 4 chữ số gấp 36 lần số đã cho.

Đọc tiếp…

Cho dãy số 1,5,9,13,17,…

a)Tìm số hạng tổng Quát n(n thuộc N*) và viết 3 số hạng vào dãy.

b)Số hạng thứ 2011 của dãy là bao nhiêu?

c)Tính tổng S =1+5+9+…..+8041

d)Viết Liên tiếp 100 số hạng đầu tiên của dãy thì Cần dùng bao nhiêu chữ số?

c)Tìm số hạng thứ 2012 của dãy.

Xem thêm: Curse Of The Royal Harem – Xem Phim Vạn Phụng Chi Vương

f)Các số 9997,2010,0,41 thì số nào thuộc dãy trên.

Đọc tiếp…

Ta thấy: 1=(1-1).4+1

5=(2-1).4+1

9=(3-1).4+1

13=(4-1).4+1

17=(5-1).4+1

………………

Quy luật: Mỗi số hạng trong dãy bằng số thứ tự của nó trừ 1 rồi nhân với 4 cuối cùng cộng thêm 1.

a) Gọi số n là số hạng thứ a của dãy.

Ta có: n=(a-1).4+1

=>3 số hạng tiếp theo của dãy là:(6-1).4+1=21

(7-1).4+1=25

(8-1).4+1=29

b)Số hạng thứ 2011 của dãy là: (2011-1).4+1=8041

c)Ta có:S=1+5+9+…+8041=>(S=frac{left(left(8041-1 ight):4+1 ight).left(8041+1 ight)}{2})

=>(S=frac{left(8040:4+1 ight).8042}{2})

=>(S=left(2010+1 ight).frac{8042}{2})

=>(S=2011.4021)

=>(S=8086231)

cho dãy số : 1, 5, 9, 13,

a) viết tiếp 3 số vào dãy số trên

b) số thứ 25 của dãy số trên là số ?

Đọc tiếp…

a) 1,5,9,13,17,21,25

b) Gọi số đó là: a

Ta có:

( a – 1 ) : 4 + 1 = 25

( a – 1 ) : 4 = 25 – 1

( a – 1 ) : 4 = 24

a – 1 = 24 x 4

a – 1 = 96

a = 96 + 1

a = 97

Vậy số cần tìm là: 97

Tìm quy luật dãy số sau: 1; 2 ; 9; 72; 3240…..

Hãy viết thêm 2 số hạng vào dãy các số có 2 chữ số sau: 31, 41, 59, 26, 65, 35, 89,…..

Cho dãy số: 3,18, 48, 93,153,… Hỏi số thứ 100 là số nào?

Cho dãy số 2,7,16,29,46,67,92,121,…. Tìm số hạng thứ 2013 của dãy.

Viết số tiếp theo của dãy số: 101,112,131,415,161,718,192,…

Baca :   Buah Kelapa Yg Sudah Tua Dan Matang Jatuh Dari Pohonnya

Cho dãy số: 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; … Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

Đọc tiếp…

Số thứ nhất là : 1

Số thứ hai là : 2 x 3 – 2

Số thứ ba là : 3 x 3 – 2

Số thứ tứ là : 4 x 3 – 2

Số thứ năm là 5 x 3 – 2

Vậy số thú 100 là :100 x 3 – 2 = 298

Bài 1: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết nếu thêm chữ số 3 vào bên phải số đó ta được số mới lớn hơn 111 đơn vị

Bài 2:Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 9 tích của chúng bằng 18

Bài 3:cho dãy số 1;2;3;… tìm số hạng thứ 112

Bài 4: cho dãy 2;4;6;… tìm số hạng thứ 120

Bài 5:cho dãy số 1;4;7… tìm số hạng thứ 100

Bài 6:

a.(x+1)+(x+2)+(x+3)+…+(x+47)=7450

b.100-7.(x-5)=58

Bài 7:189+424+511+276+55

Đọc tiếp…

bài 2:Tìm số có hai chữ số biết tích của hai chữ số bằng 18 và tổng của hai chữ số bằng 9

Giải
Gọi số cần tìm là ab ( có gạch ngang trên đầu)Theo bài ra ta có:a x b = 18 (1)a + b = 9 => a= 9 – bThay a = 9 – b vào (1) ta có:( 9 – b) x b = 18 9xb – b^2 – 18 = 0 b^2 – 9b + 18 = 0( b – 3)x(b – 6) = 0TH1 : b – 3=0 => b= 3 => a= 6 => Số đó là 63TH2: b – 6 = 0 => b= 6 => a = 3 => số đó là 36

#)Giải :

Bài 1 :

Gọi số cần tìm là ab

Theo đề bài, ta có :

ab3 = ab + 111

ab x 10 + 3 = ab + 111

ab x 10 = ab + 108

ab x 9= 108

=> ab = 12

Vậy số cần tìm là 12

Bài 2 :

Gọi hai số cần tìm là a và b

Theo đề bài, ta có :

a + b = 9

a x b = 18

Ta thấy 3 + 6 = 9 và 3 x 6 = 18

Vậy hai số cần tìmlà 3 và 6

Bài 3 :

Số hạng thứ 112 là : 1 + 1 x (112 – 1) = 222

Vậy số hạng thứ 112 của dãy số đó là 112

Bài 4 :

Số hạng thứ 120 là : 2 + 2 x (120 – 1) = 476

Vậy số hạng thứ 120 của dãy số đó là 476

Bài 5 :

Số hạng thứ 100 là : 1 + 3 x (100 – 1) = 396

Vậy số hạng thứ 100 của dáy số đó là 396

Bài 9. Tìm số tự nhiên x biết:

a) x.15 + 40 = 15 +20.8

b) (x – 1).(5 – x) = 0

c) x – 140 : 35 = 270

d) (14 – 3x) + (6 + x) = 0 Bài 10.

Tìm số tự nhiên x biết: (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … + (x + 9) = 135

DẠNG 3. Một số bài toán quy luật dãy số

Bài 11. Hãy tìm qui luật viết số rồi viết thêm hai hai số nữa vào mỗi dãy số sau đây: a) 0; 1; 2; 4; 7; 12; …

b) 1; 3; 3; 9; 27; …

c) 0; 1; 4; 9; 16; …

d) 1; 5; 14; 33; 72; …

Baca :   Berdasarkan Data Pada Tabel Gambar Bimetal Yang Benar Adalah

e) 6; 24; 60; 120; 210; …

f) 2; 20; 56; 110; 182; …

Bài 12. Cho dãy số: 1; 3; 5; 7; …; 2021.

a) Hỏi dãy có bao nhiêu số hạng?

b) Số hạng thứ 100 của dãy số trên là số nào?

Bài 13. Các số tự nhiên được sắp xếp vào một tháp số như sau: 1 2 3 4 5 6 … … … … Theo dãy số trên thì số 100 nằm ở hàng thứ bao nhiêu? Cột bao nhiêu

Đọc tiếp…

Bài 9:

a) 15x + 40 = 15 + 20.8


15x + 40 = 15 + 160


15x + 40 = 175


15x = 175 – 40 = 135


x = 135 / 15 = 9

b) ( x-1 )( 5-x ) = 0


=> x-1 = 0 hoặc 5-x = 0

+) x-1 = 0
+) 5-x = 0 ( còn lại tự làm nhé ^^ )

c) x – 140 : 35 = 270


x – 140 = 270 . 35 = 9450


x = 9450 + 140 = 9590

d) ( 14 – 3x ) + ( 6 + x ) = 0


14 – 3x + 6 + x = 0


( 14 + 6 ) – ( 3x -x ) = 0


20 – 2x = 0


2x = 20


x = 10

1. tìm quy luật và Viết Hai số tiếp theo vào dãy số

A. 1;2;3;5;8;13;21;…; B.1;4;9;16;25;36;…; và viết thêm thứ 100 của dãy số

C.3;8;15;35;48;…; và viết thêm số thứ100 của dãy số

2. Tìm một số có ba chữ số ,biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta đc số lớn gấp 26 lần số phải tìm

3.tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta đc số lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị

Đọc tiếp…

1.A Quy luat : Hai so lien nhau cong voi nhau se ra so tiep theo

Suy ra 2 so tiep theo la : 33 ; 54

B . Khoang cach giua 2 so la cac so le lien tiep

Suy ra 2 so tiep theo la : 49 ; 64

So thu 100 cua day la :

Cho dãy phân số: 1/1; 1/2; 2/1; 1/3 ; 2/2 ; 3/1 ; 1/4 ; 2/3 ; 3/ 2; 3/2 ; 4/1 ;… a, Hãy viết 5 phân số tiếp theo vào dãy số trên? b Phân số 16/7 là phân số thứ bao nhiêu của dãy?

Đọc tiếp…

Ở đây ta thấy quy luật như sau: Ta có nhóm 1: 1/1: 1+1=2 Nhóm 2: ½; 2/1: 2+1=3 …. Vậy 5 phân số tiếp theo thuộc nhóm 5 lần lượt là: 1/5; 2/4; 3/3; 4/2; 5/1 Phân số thứ 16/7 là phân số ở nhóm 22, đứng thứ 16, thì phân số thứ 16/7 là phân số thứ: (1+21)×21/2+16=247

Không tìm thấy câu hỏi nào phù hợp? Bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sựgiúp đỡ của các bạn khác !

Gửi câu hỏi
Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng – hiệuTổng – tỉHiệu – tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm – vi phânLớn nhất – nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Xếp hạng tuần

Baca :   Berikut Ungkapan Penutup Yang Tepat Adalah

Online Math sẽ thưởng
01 tháng VIPcho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

1 3 5 7 9 11

Sumber: https://dhn.edu.vn/cho-day-so-1-3-5-7/

Check Also

Cara Membuat Alat Pembengkok Besi Manual

Alumnice.co – Cara Membuat Alat Pembengkok Besi Manual Besi beton telah menjadi bagian yang hampir …